แบบทดสอบความพึงพอใจในการทำงาน

โปรดประเมินสภาพและสถานการณ์ตัวท่านในช่วง 30 วันที่ผ่านมาให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด

No.
ความพึงพอใจด้านต่างๆ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.
ฉันชอบงานที่ทำอยู่ในขณะนี้
2.
ฉันรู้สึกว่างานที่ทำอยู่นี้ตรงกับความรู้ความสามารถ
3.
ฉันรู้สึกว่างานหนักมากเกินไปจนไม่มีเวลาพักผ่อน
4.
ฉันรู้สึกว่างานซ้ำซาก จำเจ น่าเบื่อ
5.
ฉันรู้สึกว่าผู้บริหาร หรือหัวหน้างานใส่ใจทุกข์สุขของข้าพเจ้า
6
ฉันรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือกับข้าพเจ้าในการทำงาน
7.
ฉันรู้สึกว่ามีอิสระในการทำงาน
8.
รู้สึกว่าจะเกิดความเครียดอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต
9.
ฉันรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญๆของหน่วยงาน
10.
ฉันรู้สึกว่าตัวเองมีโอกาสก้าวหน้าในงาน
11.
ฉันรู้สึกพอใจในกฎระเบียบของหน่วยงาน
12.
ฉันรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญสำหรับหน่วยงาน
13.
ฉันรู้สึกว่าหน่วยงานให้การดูแลครอบครัวของข้าพเจ้า
14.
ฉันรู้สึกว่าได้รับเงินเดือน หรือค่าตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ
15.
ฉันรู้สึกวิตกกังวลถึงปัญหาทางบ้านในขณะทำงาน
16.
ฉันรู้สึกครอบครัวอยู่อย่างเป็นสุข
17.
ฉันรู้สึกว่าสถานที่ทำงานมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน
18.
ฉันรู้สึกปลอดภัยในขณะทำงาน
19.
ฉันรู้สึกพอใจในความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่
20.
ฉันรู้สึกมีความสุขเมื่อได้มาทำงาน