แบบทดสอบการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงาน
Working Motivation Test


No.
การสร้างแรงจูงใจ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
1.
ข้าพเจ้าชอบเล่าเรื่องจากประสบการณ์จริง เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ให้กับทีมงาน ให้พัฒนาเติบโต และพร้อมที่จะเรียนรู้ แทนการสอน
2.
ข้าพเจ้าเชื่อว่าความผิดพลาดคือ ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้
3.
ข้าพเจ้าพร้อมที่จะบอกเคล็ดลับดีๆ ทุกอย่างให้กับบุคคลในทีม โดยไม่หวงวิชา
4.
ข้าพเจ้าพร้อมรับฟังข้อผิดพลาดของทุกคนในทีมและพร้อมที่จะเรียนรู้ร่วมกับพวกเขา
5.
ข้าพเจ้าเป็นนักบริหารมืออาชีพ ดังนั้นข้าพเจ้าจะเสริมสร้างทีมงานโดยไม่เปิดเผยถึงจุดอ่อนและความกลัวของข้าพเจ้าให้เห็น
6
ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น จากการกระทำของข้าพเจ้า โดยไม่ตำหนิและโยนความผิดให้บุคคลในทีม
7.
ข้าพเจ้าไม่สนับสนุนให้มีการซุบซิบนินทาหรือสร้างข่าวลือในที่ทำงาน
8.
ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีมาตรฐานทางจริยธรรมสูงและพยายามประพฤติทุกอย่างตามมาตรฐาน
9.
ข้าพเจ้ามั่นใจว่าได้ให้ทุกคนในทีมมีโอกาสได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานการฝึกอบรมที่วางไว้
10.
ข้าพเจ้าเป็นคนตรงเวลาและบริหารจัดการเวลาได้อย่างดี มาทำงานตรงเวลา ไม่ออกก่อนเวลา
11.
ในฐานะผู้นำ ข้าพเจ้าเองก็จำเป็นต้องมีที่ปรึกษาที่คอยให้คำแนะนำในการสร้างแรงจูงใจให้ตัวข้าพเจ้าเองและทีมงาน
12.
ข้าพเจ้าเป็นผู้นำที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี เพื่อช่วยให้ทุกคนในทีมก้าวไปสู่ เป้าหมาย
13.
ข้าพเจ้าคาดหวังให้ทุกคนในทีมงานของข้าพเจ้ามีระบบการบริหารจัดการที่ดี
14.
เมื่อข้าพเจ้ามอบหมายงานให้บุคคลในทีมทำ ข้าพเจ้าไว้วางใจในความสามารถของเขา
15.
ข้าพเจ้าพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ
16.
การสื่อสารที่ดีเป็นหัวใจที่สำคัญอย่างหนึ่ง ในการเสริมสร้างความสำเร็จ
17.
บุคลากรทุกคนต้องกระตือรือร้น ในการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ของทีม และของบริษัท ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
18.
ข้าพเจ้าสนับสนุนบุคคลในทีมให้ยอมรับและเรียนรู้จากความผิดพลาดของกันและกันแทนการตำหนิ
19.
ความขัดแย้งไม่ใช่สิ่งเลวร้าย ข้าพเจ้ามีวิธีจัดการความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์
20.
ข้าพเจ้าดึงศักยภาพส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มาเสริมสร้างความสำเร็จของทีมงาน