หน้าหลัก

          บริการของเรา

          บุคลากร

          สาระน่ารู้

          กิจกรรม

          ติดต่อเรา

          คำถามที่พบบ่อย

          แบบทดสอบ

          ผังเว็บไซต์

 
:: ความสุขของจิตใจ ::

          อารมณ์เป็นสิ่งเชื่อมต่อให้มนุษย์เราสามารถดำเนินชีวิตไปในทางแห่งความสุข หรือจะนั่งอมทุกข์ก็อยู่ที่อารมณ์ ความฉลาดทางอารมณ์หรือเป็นทื่รู้จักกันว่า EQ เป็นตัวนำให้เรามีความสุขทางจิตใจและส่งผลต่อร่างกายให้แข็งแรง มีสีสันในชีวิต และยังส่งผลต่อบุคคลอื่นอีก คือมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และคนใกล้ตัว มีความเอาใจใส่งานและเพื่อนร่วมงาน โดยผู้มี EQ ดีจะมีลักษณะดังต่อไปนี้

          1. เป็นผู้ที่รับรู้อารมณ์ของตนเองได้ว่าตอนนี้รู้สึกเครียด หงุดหงิด โกรธ หรือเศร้า และรู้ว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไร สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนให้ผ่อนคลายและแสดงออกอย่างเหมาะสมกับกาลเทศะได

          2. มีแรงจูงใจที่ดีในการทำสิ่งต่างๆ ไม่ว่าสิ่งที่จะทำเป็นงานเล็กๆ น้อยๆ หรืองานใหญ่ก็สามารถสร้างแรงจูงใจให้ตนเองทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างเต็มความสามารถของตน

          3. สามารถรักษาสัมพันธภาพที่มีกับผู้อื่นได้ เมื่อมีความขัดแย้งก็สามารถคืนดีและให้อภัย มีน้ำใจช่วยเหลือกันและรู้จักเคารพให้เกียรติกัน

          4. รู้จักพูดคุยสื่อสารอย่างอ่อนสุภาพ ใช้นำเสียงที่สุภาพชัดเจนและเข้าใจง่าย การสื่อสารที่ดีย่อมนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีตั้งแต่แรกพบ

          5. สามารถจัดการแก้ไขความรู้สึก รู้จักแก้ไขสาเหตุของปัญหา สามารถหาทางออกจากความเครียด และความกดดันได้ โดยรู้ต้นตอของปัญหาและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที